..

బయోమెడికల్ సిస్టమ్స్ & ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ జర్నల్

మాన్యుస్క్రిప్ట్ సమర్పించండి arrow_forward arrow_forward ..

Next-Generation Bioimaging Technologies Revolutionizing Biomedical Diagnostics and Therapeutics

Abstract

A. Pramod and Hariprasad M

Bioimaging technologies have evolved rapidly in recent years, enabling unprecedented insights into the molecular, cellular and tissue-level processes occurring in living organisms. These next-generation bioimaging technologies are transforming biomedical diagnostics and therapeutics by providing more accurate, efficient and personalized approaches to understanding, diagnosing and treating diseases. In this research paper, we review the latest advancements in bioimaging technologies, including multimodal imaging, high-resolution imaging, functional imaging and molecular imaging. We discuss how these technologies are revolutionizing biomedical diagnostics and therapeutics, highlighting their applications in various fields, such as cancer, neurodegenerative diseases, cardiovascular diseases and infectious diseases. We also discuss the challenges and future directions of next-generation bioimaging technologies, including the need for standardization, data analysis and integration with other technologies, such as artificial intelligence and nanotechnology. Overall, the advancements in bioimaging technologies are poised to have a significant impact on healthcare, leading to improved patient outcomes and better understanding of disease mechanisms.

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ఇండెక్స్ చేయబడింది

arrow_upward arrow_upward