..

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ & కేర్: ఓపెన్ యాక్సెస్

మాన్యుస్క్రిప్ట్ సమర్పించండి arrow_forward arrow_forward ..

The Link between Smoking and Bronchial Asthma: Breaking the Habit for Better Lung Health

Abstract

Ambasta Anshu

In an era where health-consciousness and well-being have become paramount, the dangers of smoking are no secret. Smoking is one of the leading causes of preventable deaths worldwide, contributing to a range of health issues, including cardiovascular diseases, cancer and respiratory problems. Among these respiratory problems, bronchial asthma stands out as a condition that is closely intertwined with smoking. Bronchial asthma, often referred to simply as asthma, is a chronic respiratory condition characterized by inflammation and narrowing of the airways. This narrowing makes it difficult for individuals with asthma to breathe, leading to symptoms such as coughing, wheezing, shortness of breath and chest tightness. Asthma can range from mild to severe and is often triggered by various factors, including allergies, respiratory infections and exposure to irritants.

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ఇండెక్స్ చేయబడింది

arrow_upward arrow_upward